Конкурентно право

Законодателството, както в България, така и в Германия, уреждащо материята на нелоялната конкуренция, има за цел запазването, защитата и развитието на свободната стопанска инициатива и ефективната конкуренция в стопанската дейност. Конкуренцията в съвременните общества е от решаващо значение за съществуването и функционирането на пазарната икономика.

Правната уредба на защитата от нелоялна конкуренция в България е регламентирана в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Нелоялната конкуренция представлява нарушение на общоприети правила и норми на търговската конкуренция, при което се нарушават правни норми и неписаните правила на добросъвестната търговска практика. Конкуренцията е свързана предимно с правилата за справедливо икономическо поведение, което всяка компания трябва да съобрази. Чл. 29 от ЗЗК въвежда обща забрана: „Забранява се всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите.” Освен това, съществуват и специални състави на нелоялна конкуренция, изброени в чл. 30-37 от ЗЗК.

Чл. 30 ЗЗК забранява увреждането на доброто име и доверието към конкурентите, както и на предлаганите от тях стоки или услуги чрез твърдение или разпространяване на неверни сведения, както и чрез представяне на факти в изопачен вид.

Специален състав е и въвеждането в заблуждение относно съществените свойства на стоките или услугите или относно начина на използване на стоките или предоставяне на услугите чрез твърдение на неверни сведения или чрез изопачаване на факти.

В чл. 32 е разгледана заблуждаващата и сравнителна реклама, като се установява отговорност за агенцията, която я е изготвила. Законът разглежда и различните случаи на такава реклама.

Забранява се имитацията, и в частност: предлагането на стоки или услуги с външен вид, опаковка, маркировка, наименование или други белези, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно произхода, производителя, продавача, начина и мястото на производство, източника и начина на придобиване или на използване, количеството, качеството, естеството, потребителските свойства и други съществени характеристики на стоката или услугата; използването на фирма, марка или географско означение, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до увреждане интересите на конкурентите; както и използването на домейн или външен вид на интернет страница, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до заблуждение и/или да увреди интересите на конкурентите.

ЗЗК въвежда в чл. 36 нелоялното привличане на клиенти като проява на нелоялна конкуренция. Забранява се осъществяването на нелоялна конкуренция, насочена към привличане на клиенти, в резултат на което се прекратяват или се нарушават сключени договори, или се осуетява сключването им с конкуренти; предлагането или даването на добавка към продаваната стока или услуга безвъзмездно или срещу привидна цена на друга стока или услуга, с изключение на: рекламни предмети с незначителна стойност и с ясно посочване на рекламиращото предприятие; предмети или услуги, които според търговската практика са принадлежност към продаваната стока или извършваната услуга; стоки или услуги като отбив при продажба в по-големи количества; извършването на продажба, когато заедно с нея се предлага или обещава нещо, чието получаване зависи от: решаване на задачи, ребуси, въпроси, гатанки; събиране на серия от купони и други подобни; разиграване на игри с парични или предметни награди, чиято стойност значително надвишава цената на продаваната стока или услуга; продажбите на вътрешния пазар на значителни количества стоки за продължително време на цени, по-ниски от разходите за производството и реализацията им, с цел нелоялно привличане на клиенти.

Последният специален състав се проявява при узнаването, използването или разгласяването на производствена или търговска тайна в противоречие с добросъвестната търговска практика, както и при използването или разгласяването на производствена или търговска тайна и когато тя е узната или съобщена при условие да не бъде използвана или разгласявана. Само когато се установи, че дадено действие или бездействие не попада в нито един от примерно изброените състави, но противоречи на правилата на добросъвестната търговска практика и може да увреди интересите на конкурентите в осъществяваната от тях стопанска дейност, само тогава това поведение може да бъде подведено под генералната клауза на чл.29 ЗЗК.

ЗЗК съдържа и множество разпоредби против споразумения и съгласувани практики, с които се ограничава конкуренцията, злоупотреба с господстващо положение и всякакви други актове и действия, които могат да доведат до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията. Законът въвежда Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) като независим държавен орган, осъществяващ контрол върху автономните стопански субекти, търсещи и предлагащи определени стоки и услуги. Този контрол се проявява в установяване на нарушения по ЗЗК, както и по чл. 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност, налагане на съответните сакции, издаване на предвидените в ЗЗК разрешения и т.н. Предмет на дейност на КЗК са всички жалби за нарушения на свободната пазарна конкуренция.

Ние сме Вашия адвокат за Вашата защита от нелоялна конкуренция. Услугите на Правна кантора Русков и Колеги в областта на конкурентното право включват:

 • Изготвяне на споразумения за поверителност и защита на потребителите;
 • Завеждане на искове за нелоялна конкуренция;
 • Консултации относно търговската дейност на клиента с цел осигуряване на съответствието й с правилата на конкурентното законодателство, респективно за намаляване до минимум на риска от иницииране на разследвания за действия на нелоялна конкуренция;
 • Представителство и защита пред Комисията за защита на конкуренцията;
 • Процесуално представителство пред Върховния административен съд (ВАС) при обжалване на решения на Комисията за защита на конкуренцията;
 • Консултации при изготвяне на всякакъв вид реклама с оглед изискванията за защита на конкуренцията, както и оценка на рекламните дейности и стратегии;
 • Преглед на вече завършени презентации и проекти с оглед ЗЗК;
 • Цялостна консултация при въвеждане на нови продукти по отношение на запазени марки и патенти;
 • Изготвяне на всички видове уведомления до Комисията;
 • Структуриране и оценка при планирани сливания и вливания за провеждането им в съответствие със законодателството за защита на конкуренцията;
 • Нашите адвокати Ви помагат при идентифицирането и ограничаването на рисковете от включване в търговските договори на уговорки, които биха могли да се разглеждат от Комисията като забранени от закона споразумения. Участваме при обсъждането и изготвянето на търговските договори.

Последни новини