Трудово право

В областта на трудовото право нашата кантора представлява както работодатели, така и служители във всички дела на индивидуалното трудово право. В наше лице ще намерите компетентен съветник по въпросите, свързани с искове за уволнение, обезщетения, непълна заетост, отпуск по майчинство и др.

По въпросите на трудовото право консултациите на нашите адвокати са насочени предимно към нуждите на работодателите. Договорното оформление на трудовите правоотношения, трудово-правните въпроси при прехвърляне на предприятие или процесуалната защита при дела за уволнения са част от предлаганите от нас услуги.

В поверената на нашите адвокати дейност ние редовно се занимаваме с ориентирано спрямо нуждните на клиента индивидуално оформление на договорите - както трудови, така и граждански. Заедно с това ние консултираме нашите клиенти във връзка с прекратяване на трудовото правоотношение, вкл. уволнение, и свързаните с това правни и икономически последици. Целта ни е да не се стига до воденето на дълги и разточителни процеси, а възникналите спорове да се уреждат бързо и ефективно. В случай че постигането на разумен извънсъдебен компромис се окаже невъзможно, ние се ангажираме да представляваме интересите на нашите клиенти пред съдилищата.

Ние Ви съпровождаме в областта трудовото право и в частност при:

  • изготвяне и сключване на трудови договори - срочни и безсрочни, с изпитателен срок;
  • изпълнение на задълженията на страните по трудовото правоотношение, реализиране на имуществена им отговорност и пр.;
  • Договори за управление на ЕООД/ООД;
  • Гъвкави модели на работно време;
  • Трудовоправни консултации във връзка с корпоративни сделки;
  • Прехвърляне на предприятия и аутсорсинг
  • Социално осигуряване на работниците и служителите за различни социални рискове, вкл. задължително, допълнително и доброволно обществено осгигуряване;
  • Прекратяване с и без предизвестие и на трудовите правоотношения от страна на работодателя или на служителя ;
  • Представителство в искови производства пред съответния компетентния съд.

Последни новини