Обществени поръчки

Процедурата по възлагане на обществени поръчки в Република България има кратка, но разнообразна история. Особено в последните години българският Закон за обществените поръчки (ЗОП) е силно модифициран от разпоредбите на Европейския съюз (ЕС). Посредством ограниченията в директивите и съдебната практика на Съда на европейските общности е постигнато уеднаквяване на българското право с европейското при възлагане на обществени поръчки.

Основен източник на материята, засягаща обществените поръчки в България, е българския ЗОП. Освен това, съществуват и други подзаконови нормативни актове, имащи за цел приложението на този закон.

През последните двадесет години процедурата по възлагане на обществени поръчки в България е показала значително развитие. През този относително кратък период тя се оформи посредством множество постоянно изменящи се правила като независим и и с висока степен на сложност правен институт. Освен това чрез съдебната практика в България процедурата по възлагане на обществени поръчки става все по-точна. Сложността на тази правна област предполага и за двете страни по договора за възлагане на обществена поръчка – възложител и участник в процедура за обществена поръчка - да имат актуални познания в областта на възлагането на обществени поръчки. В днешно време нито участника в търга, нито възложителя на обществената поръчка могат да се лишат от професионален и експертен съвет.

Ние сме Вашия адвокат в областта на обществените поръчки в България. Ние развиваме заедно с Вас най-добрата стратегия за всеки проект. Подпомагаме публичните и частните възложители, подлежащи на европейското или националното си право, при правно подсигурени концепции на обществените поръчки. Ние увеличаваме чрез нашите действия шансовете на участниците в търга за получаване на обществената поръчка. Нашите адвокати съпровождат възложителите и участниците във всички фази на процедурата по възлагане на обществени поръчки.

Нашите правни услуги включват:

 • Съдействие при изготвянето и контрола на документите за участие;
 • Участие в правната оценка на офертите на търга;
 • Консултации във връзка с изискванията за подаване на жалба - водене на преговори;
 • Изясняване на въпроси на участниците в търга;
 • подготовка и провеждане на разяснителни обсъждания и преговори; Започване и защита при процедурата по обжалване и дела за обезщетение;
 • Съдействие при проектирането и изготвянето на обявителните документи за търга и на договорните документи;
 • Консултиране на публичния възложител при провеждане на процедурата по възлагане на обществена поръчка;
 • Консултиране на кандидатите при изготвяне на офертите;
 • Консултиране на участниците при нарушения на процедурата по възлагане на обществени поръчки;
 • Представителство на публичните възложители и на кандидатите в процедурата по контролна проверка;
 • Упражняване на искове за щети към неизправни изпълнители;
 • Упражняване на претенции за обезщетение на публичния възложител при незаконни договорки.

Currently there are no news items.