Несъстоятелност и защита на кредиторите

Една от основните дейности на Правна кантора Русков и  Колеги със седалища в България и Германия е в областа на немското, българско и европейско право на несъстоятелност.

Във времена на икономическа криза все по-често кредитори не могат да получат своите взимания поради несъстоятелност на длъжника. Едно участие в прозводството по несъстоятелност среща особени затруднения в хипотеза, в която кредитор и длъжник произхождат от различни държави и не са запознати със съответните правни норми на ответната стана.

Ние разполагаме с дългогодишен опит в областта на немското и българското право по търговска несъстоятелност, включителноособеностите на изпълнителното производство по несъстоятелност и в двете страни, като нашата основна дейност се състои в защита на  кредиторските интереси. Представляваме кредитори от България и Германия при предявяване на техните вземания преди или след откриване на прозводството по несъстоятелност срещу синдика или срещу трети лица, съдебно и извънсъдебно.

Също така представляваме синдици от България и Германия, които в рамките на производство по несъстоятелност желаят да издирят и съберат имущество на длъжника, което се намира в другата държава. Разполагаме със задълбочени познания в немското и българско право по несъстоятелност и в съответните европейски правни норми в тази област.

Нашите юридически услуги в областта на немското и българско право по несъстоятелност се състоят основно в:

  • Консултиране и представляване на кредитори във връзка с участието им в производство по несъстоятелност и обезпечаване на техните вземания;
  • Представителство на кредитори при воденето на преговори във връзка с погасяване на техните вземания без започване на производство по несъстоятелност;
  • Предявяване на вземания, представителство в събранието и комитета на кредиторите, обжалване на решенията на синдика и т.н.;
  • Извънсъдебно и съдебно представителство на синдици от България и Германия при издирване и събиране на имущество на длъжника;

Последни новини