Медиация

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице - медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение. Медиацията е един от способите за извънсъдебно разрешаване на спорове наред с арбитраж. Медиацията е доброволна, неформална, безпристрастна и поверителна процедура.

Предимствата на медиацията са

 • Страните сами определят интересите и приоритетите си.;
 • Страните сами контролират резултата от процедурата;
 • Медиацията запазва и възстановява взаимоотношенията между страните;
 • Решаването на спорове чрез медиация спестява време;
 • Медиацията е по-евтина в сравнение със съдебната процедура.
 • Медиацията се провежда в приятна и добронамерена среда и в удобно за страните време;
 • Разговорите и споразуменията между страните се запазват поверителни.
 • Регистриран е висок процент на постигане на споразумение чрез медиация.
 • Медиацията е процедурата, при която няма налагане на чужда воля върху спорещите и няма губеща страна.

Споровете, които могат да се решат чрез медиация, са

 • търговски спорове – между търговци; по търговски сделки; членство в търговски дружества; конкуренция;
 • трудови спорове – трудови договори – прекратяване, обезщетения, трудови възнаграждения, трудов стаж и др.;
 • спорове по наемни отношения – наемна цена; повреди; изваждане на наемател
 • потребителски спорове – гаранционни срокове и рекламации
 • спорове от сферата на строителството – между граждани, архитекти, проектанти, строители и др.
 • граждански спорове – семейни, битови, вещни, облигационни.

Процедурата по медиация е уредена в Закон за медиaцията.

Currently there are no news items.