Ликвидация

Ликвидацията е задължителна процедура при прекратяване на Търговско дружество. Тя се извършва от специално за това лице, наречено ликвидатор. Ликвидаторът се избира от общото събрание на дружеството. След вземане на решение лицето, избрано за ликвидатор, се вписва в Търговския регистър. Правата и задълженията на ликвидатора произтичат по силата на закона.

I. Отговорности на Ликвидатора

Основната дейност на ликвидатора е да доведе докрай делата на дружеството и най-вече да изпълни неговите задължения: Да събере вземанията му; Да встъпи и приключи съдебните и арбитражни дела, заведени от и срещу дружеството. След това е длъжен да превърне останалото имущество в пари (ако има такова) и да удовлетвори кредиторите, които не са могли да бъдат удовлетворени от парите в наличност или във влогове.

Задълженията на ликвидатора могат най-общо да се конкретизират в следните действия: След обявяване на дружеството в Ликвидация да покани с писмени покани известните кредитори и да обяви покана в Търговския регистър до неизвестните – срок на поканата 6 месеца. Ликвидаторът представлява и управлява дружеството по време на цялото ликвидационно производство – той има правата и задълженията на представителния и изпълнителния му органи. Ликвидаторът не може да сключва нови сделки. Изключение е допустимо само когато това е свързано със самото производство по ликвидация – осребряване на остатъчното имущество на дружеството. За да го превърне в пари, ликвидаторът трябва да сключи договори за продажба на това имущество. Ликвидаторът не може да взема решение за преобразуване на дружеството. Това решение може да се взима само от общото събрание.

В случай че за удовлетворяването на кредитори или по друга причина се наложи продажба на недвижим имот, ликвидаторът е длъжен да извършва тези действия само по специален ред според Търговския закон. 

Ликвидаторът е длъжен да състави баланс и доклад, които обясняват състоянието на дружеството към момента на прекратяване. В края на всяка година той извършва годишно приключване и представя счетоводния отчет и доклад за дейността си пред ръководния орган.

В случай че ликвидацията продължи повече от една година, ликвидаторът е длъжен всяка година да свиква общо събрание, за да отчита дейността си до момента.

Ликвидаторът е длъжен да уведоми НАП за започнала ликвидация.

II. Правни действия по време на ликвидацията

  • Ликвидаторът трябва да приключи висящите договори и процеси, по които дружеството в ликвидация е страна. Той трябва да:
  • Събира вземанията и изпълнява задълженията
  • Прекратява договори по взаимно съгласие на страните или на друго основание
  • Ако вземането на един кредитор е безспорно и той е известен, той се уведомява писмено. В случай че в 6 месечен срок той не предяви вземането си, дължимата сума се влага в банка на негово име.
  • Ако вземането на кредитор е спорно – да разпредели имуществото между съдружниците, което може да се извърши само след представяне на надлежно обезпечение на кредитора.
  • Осребряване на остатъчното имущество и разпределянето му между съдружниците или акционерите. Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между съдружниците. Не е задължително то да се осребрява като се превръща в пари. Допустимо е да се прехвърлят отделни обекти на даден съдружник, ако не се увреждат правата на другите съдружници и кредитори. – datio in solutum. Тази стъпка по разпределяне на имуществото се извършва само ако са изминали 6 месеца от обявяване на поканата до кредиторите в Търговския регистър.
  • След приключване на производството по ликвидация следва заличаване на дружеството. Ликвидаторът подава съответните документи в Агенцията по вписвания за заличаване на дружеството.

Ние сме Вашия адвокат за ликвидацията на Вашето дружество. Нашите услуги обхващат назначаването на адвокат от кантората за ликвидатор на дружеството и поемането на цялостната процедура по ликвидацията на Вашата фирма до нейното изтриване от Търговския регистър.

Currently there are no news items.