Интернет право и Интелектуална собственост

Съвременната обстановка на търговските отношения в електронното пространство, експоненциалното нарастване на значението на дигиталните технологии и неотменимата нужда от правна регулация на тези процеси наложиха обособяването на сферата на условно нареченото Интернет право. В нея се пресичат множество от традиционните правни положения, но проявите им са съпроводени от специфики, които налагат специлиазиран поглед и решения по възникналите в тази област казуси, както и специфичен метод за анализ на проблемите и нуждите на участниците в тези обществени отношения. Успоредно с навлизането на дигиталните технологии все по-ясно става значението и на интелектуалната собственост (авторско право и сродните му права и т.нар. индустриална собственост) за развиването на модерни бизнес модели с висока добавена стойност и изявата на личността в публичното пространство.

Регулационните механизми както по отношение на „интернет правото“, така и на интелектуалната собственост, се ползват с висока степен на международна хармонизация, като това поставя и допълнителната потребност от познаването на специфични международни механизми за правни и фактически действия по отношение на защита на правата и интересите в тези области.

Правна кантора Русков и Колеги предлага следните услуги в сферата на Интернет правото и Интелектуалната собственост:

I. Интернет право:

 • Консултация при регистрация на Интернет домейни;
 • Представителство при спорове по отношение на Интернет домейни – по съдебен, арбитражен ред, при специални регистърни и спорни производства при регистратори на домейн адреси;
 • Изготвяне на договори с предмет права върху домейн;
 • Представителство при спорове при нарушаване на правата върху търговска марка и използването и за домейн, изготвяне на стандартни писма за преустановяване на неправомерни действия (cease and desist letters);
 • Изготвяне на Общи условия за ползването на Интернет услуга;
 • Изготвяне на клаузи за изключване отговорността на Доставчици на услуги (т.нар. disclaimer);
 • Консултации по договори, сключени по електронен път или чрез онлайн платформи;
 • Защита на правото на свободата на словото в Интернет.

I. Интелектуална собственост:

 • Авторски права в областта на Интернет комуникациите: изготвяне на договори за изработка на софтуер, авторскоправна защита и патентоспособност на софтуерен код, защита на авторско съдържание в интернет;
 • Търговски марки – регистрация, наблюдение, опозиции и защита на правата върху търговска марка, европейска търговска марка (CTM), международна търговска марка към Световната Организация за Интелектуална Собственост (WIPO);
 • Консултации в областта на патентното право, индустриалния дизайн, географските означения за произход;