Impressum

Информация, с оглед на изискванията на § 5 от немския Закон за електронните телекомуникации (Telemediengesetz) и § 2, т. 1 на немската Наредба за задълженията за предоставяне на информация (Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung):

I. Отговорни за съдържанието лица:

За услуги, предлагани на територията на Федерална република Германия:

Rechtsanwalt Константин Русков
Ул. Лудолф-Колдитц 21
04299 Лайпциг

За услуги, предлагани на територията на Република България:

Адвокатско дружество „Русков“
Ул. „Верила“ 5
1463 София

Вписано в регистъра на адвокатските дружества към Софийски градски съд с рег. номер 148/2014, ЕИК: 176660330. Представлявано от управляващия съдружник Rechtsanwalt Константин Русков.

II. Компетентна Адвокатска колегия:

В Германия

Адвокатска колегия – Саксония
Атриум ам Розенгартен
Ул. Глакисщрасе 6
01099 Дрезден

Тел.+49-351315890
Факс: +49-3513360899

В България:

Софийска адвокатска колегия
Бул. Тодор Александров 137
1309 София

Тел. 00359 2 987 03 19
Факс: 00359 2 988 53 93 2.

Друга задължителна информация по смисъла на немския Закон за електронните телекомуникации (Telemediengesetz) и § 2, т. 1 на немската Наредба за задълженията за предоставяне на информация (Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung):

Професионалната квалификация Rechtsanwalt е придобита във Федерална Република Германия.
Професионалната квалификация Адвокат е придобита в Република България.
Следните нормативни текстове регулират придобиването на тази професионална квалификация: Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), Berufsordnung, (BORA) Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), Standesregeln der Rechtsanwälte in der Europäischen Gemeinschaft, Закон за адвокатурата.
Текстовете могат да бъдат намерени на интернет страницата на Адвокатската камара в Германия:


http://www.brak.de/seiten/06.php

и на интернет страницата на Висшия адвокатски съвет:

http://www.vas.bg/Pages/Legal/default.aspx

III. Указания относно съдръжанието на интернет страниците:

Изключена е отговорността за актуалността, пълнотата и/или качеството на съдържанието, публикувано на интернет страницата. Запазваме си правата без предварително известие и по всяко време да внасяме промени в предлаганото съдържание, да правим допълнения, да заличаваме съдържание или да прекратим публикуването изцяло.

IV. Защита на данните:

Всички данни, предоставени във връзка с и по повод на ползването на страницата, се запазват и използват изключително до пределите на необходимото за нормалното протичане на използването на страницата и не се предоставят на трети лица.

V. Указания относно приемането на криптирани и електронно подписани документи:

Поради технически причини страницата не поддържа приемане и обработване на криптирани и електронно подписани документи, съответно кантората не може да приеме електронно последните.

VI. Застраховка за професионална отговорност на адвокати:

Задължителната застраховка за професионална отговорност на адвокати е сключена със следните застрахователи:

В Германия:

R+V Allgemeine Versicherung AG
Ул. Райфайсенплатц 1
65189 Вийсбаден

В България:

ЗК Лев Инс АД
Бул. Черни връх 51
1421 София

Горепосочените застраховки за професионална отговорност на адвокати имат следния териториален обхват на действие: за всички професионални дейности в ракмите на Германия и България, както и за непроцесуални (т.е. извънсъдебни дейности) в рамките на целия Европейски съюз.

ДДС регистационен номер:

Германия: DE 252611487

България: BG176660330