Инкасо и събиране на задължения

Правните въпроси в областта на събираемостта на неизпълнени задължение обхващат институтите на инкасото (банково, документарно и обикновено инкасо) и най-общо процедурите по събиране на вземания. Правната регламентация се съдържа в България основно в Търговския закон, Закон за платежните услуги и платежните системи, Наредба № 3 БНБ (определя съдържанието на инкасовото нареждане). Приложение намират и eднообразните правила за инкасата, приети от Търговската камара в Париж.

Процедурите по събиране на вземанията започват с предявяване на самото вземане. В частност при инкасото винаги става дума за парично вземане. Банковото и документарното банково инкасото са изключителни банкови сделки и могат да бъдат сключвани само с банки като инкасиращ субект.

Инкасото представлява договор, с който банка се задължава срещу възнаграждение по поръчка на наредителя да събере негово парично вземане или да извърши друго инкасово действие. Договорът е неформален и се сключва по инициатива на кредитора, който се явява наредител. Чрез попълване на инкасовото нареждане, изискванията към което са посочени в Наредба 3 на БНБ, той отправя оферта към банката за сключване на договора. В нареждането следва да се посочи банката на наредителя и на платеца, респективно банка, чрез която ще се предявяват съответните документи за плащане или приемане, сумата, която ще се събере; опис на съответните документи; да се посочат разходите във връзка с изпращането на документите, с цел да се конкретизират разноските на банката на наредителя, както и да се посочат условията за представяне на документите; да се посочат показания, в случай на неплащане, неприемане от страна на платеца или съответно несъобразяване с други нареждания.

Повишаването на събираемостта на задълженията на едно предприятие е важна стъпка към подобряване на неговото финансово състояние и бъдещо развитие. В условията на тежка икономическа криза и строги ограничения при отпускането на банкови кредите, нашите клиенти все по-често се налага да прибягват до бърз, ефективен и без излишни оскъпявания начин за събиране на техните вземания. Правна Кантора Русков и Колеги отговаря на тези нужди като предлага сключването на договори за извънсъдебно събиране на вземанията, а в случай че се окаже необходимо с готовност ще се заемем и с Вашето съдебно представителство спрямо Вашите нелоялни търговски партньори в Германия и България.

Чрез процедурата по извънсъдебно събиране на вземания със съдействието на адвокат се постига баланс между компетентно защитаване на Вашите права и интереси и бързото и ефикасно събиране на задължения. Пестят се време и средства, а чрез това и бъдещи загуби за бизнеса. Статистиката показва, че между 30 и 50 % от случаите се решат още на този досъдебен етап, без да се прибягва към разточителни и тромави съдебни процеси. Самата процедура започва с предявяване на вземането, като най-често става дума за парични престации.

Ние сме Вашия адвокат по събиране на задължения и инкасо в Германия и България. Предлаганите от нас услуги в тази област обхващат също: 

  • кредитни проверкина Вашите търговски партньори
  • разглеждане и отхвърляне на неоснователни претенции
  • гарантиране на вземането чрез изготвянето на договори с клаузи за всички видове правни гаранции
  • провеждане на преговори и сключване на извънсъдебни споразумения
  • действия по опазване на имуществото
  • съдебно удостоверяване на претенции пред всички съдебни инстанции
  • медиация
  • признаване на чуждестранни решения и изпълнителни основания
  • принудително изпълнение