Сътрудниците на Правна кантора Русков и  Колеги Ви консултират и подпомагат при регистрирането на Вашата фирма или нейно представителство (клон) в Германия.
Ние определяме според Вашите икономически потребности най-оптималната по немското законодателство дружествена форма, изготвяме дружествените договори, представляваме Ви в процедурата за регистрация на търговско дружество, откриваме фирмени банкови сметки в немска банка по Ваше желание, подаваме заявление до компетентните данъчни власти за издаване на данъчен номер и номер за регистрация по ДДС.

Друга услуга, която Ви предлагаме е намирането на подходящо седалище за Вашата фирма.


Подкрепяме Ви  в намирането на подходящи служители.

Разполагаме с квалифицирани счетоводители и данъчни консултанти, така че да можем да поемем данъчносчетоводните въпроси на вашата фирма в Германия.

Предлаганите от нас услуги са:

  • регистрация на фирмено име
  • изготвяне на дружествените договори и представляване пред немски нотариус
  • актуално състояние на фирмата със заверен превод и апостил
  • данъчна регистрация
  • превод на фирмените документи
  • фирмена банкова сметка в немска банка с онлайн банкиране

 

Поради зачестяващи запитвания на тема „Какви видове фирми има в Германия” Ви представяме накратко различните видове правни форми, чрез които може да се развива предприемаческа дейност в Германия .

Gewerbe – Gewerbe не е фирма в правния смисъл на думата, а разрешително за икономическа дейност, което може да се издаде на отделни лица за извършване на различни самостоятелни дейности като например почистване и пр. За издаване на Gewerbe не се изисква разрешително за трудова дейност, то се издава без особени административни усложнения и срещу минимални такси от всеки Gewerbeamt във всяка община. Упражняващите самостоятелна дейност чрез Gewerbe трябва да се осигуряват и заплащат данъци самостоятелно. Те не получават твърда заплата, а от всеки свой клиент индивидуален хонорар за извършената дейност. За някои дейности се изискват задължително и допълнителни професионални квалификации. Тук можете да прочетете повече подробности за Gewerbe в Германия.

GbR – Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) също не е фирма в юридически смисъл, а гражданско сдружение между няколко лица, упражняващи самостоятелна дейност чрез Gewerbe. За основаването на GbR не се изисват някакви особени регистрации, а е достатъчно да се подпише дружествен договор между отделните съдружници. Правата и задълженията се определят според договора.

Einzelkaufmann – едноличният търговец участва в правния мир чрез своята фирма, тоест името под което упражнява занятието си и  с което се подписва. Едноличният търговец носи отговорност с цялото си имущество. За неговата регистрация е нужно да бъде вписан в Търговския регистър. Дейността на едноличния търговец подлежи на особени права и задължения според немския Търговски закон (Handelsgesetz). Тук може да прочетете повече за едноличния търговец в Германия.

OHG – Offene Handelsgesellschaft е търговско дружество, в което са съдружници двама или повече еднолични търговци и съответства на българското събирателно дружество. За неговото учредяване е нужно то да бъде вписано в Търговския регистър. Тук може да намерите повече информация за събирателно дружество в Германия.

GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung е немското дружество с ограничена отговорност. Съдружниците в него носят отговорност само със своя дружествен дял. Минималният допустим капитал е 25.000 евро. За регистрацията на едно GmbH е нужно то да бъде вписано в Търговския регистър. Тук може да намерите повече информация за дружество с ограничена отговорност в Германия.

UG – Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt, или така нареченото Mini-GmbH, е вид юридическо лице, за което се прилагат нормите (с малки особености!) за GmbH, но за чието вписване се изисква минимален капитал само от 1 евро. И тук съдружниците отговарят само  до размера на дружествената си вноска в  учредителния капитал. За регистрацията на едно UG е нужно то да бъде вписано в Търговския регистър, като процедурата е по-лесна и евтина, отколкото при GmbH.

KG – Kommanditgesellschaft е дружество, в което едни от съдружниците носят неограничена отговорност със своето имущество (Komplimentär), a други (Kommanditisten) – само със своя паричен дял. За регистрацията на едно KG е нужно то да бъде вписано в Търговския регистър. Тук може да намерите повече информация за командитното дружество в Германия.

AG – Aktiengesellschaft е немското акционерно дружество. Акционерите в него носят отговорност само със своя дял. Минималния допустим капитал е 50.000 евро. За регистрацията на едно АG е нужно то да бъде вписано в Търговския регистър. АГ подлежи в своята организация и дейност на множество особени правни норми от Aktiengesetz. Тук може да намерите повече информация за акционерното дружество в Германия.

Освен горепосочените видове дружества съществуват и различни видове смесени форми, като GmbH & Co. KG и др.

Клон или филиал на българско дружество - български дружества могат да учредят в Германия също така клон или филиал.


Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41