Право и изготвяне на договори

За да не се стига до правни спорове между договорни партньори, то е задължително всички страни по договора още преди неговото сключване да са наясно с всички права и задължения, произтичащи от него. Това важи  с особена сила при реализирането на международни търговски сделки, където поради различия в правните виждания и бизнес порядки лесно може да се стигне до спорове при тълкуването на договори.

Една от юридическите сфери на дейност на Правна кантора Русков и  Колеги се състои именно в изготвянето на договори от различен тип, особено между търговски партньори от България и Германия. При изготвянето им ние обръщаме специално внимание на особеностите на немското и българско законодателство. Договорите се изготвят двуезично.

Нашите юридически услуги при изготвяне на договори в Германия и България включват следното:

  • в областа на общото гражданско право - договори за закупуване и наем на стоки, заем, изработка, услуги, лизинг, дарение, поръчителство, поръчка, трудови договори и т.н.
  • по въпросите на недвижимото имущество - договори за покупка и наем на имоти, при необходимост с обезпечаване чрез ипотека, предварителни договори и др.
  • в областа на търговското и дружественото право - договори между търговци, дружествени договори относно различни дружествени форми (ООД, събирателно дружество, командитно дружество, акционерно дружество, фондация и др.), дружествени органи (управители, директори, надзорен съвет и др.) прехвърляния на дялови участия и др.
  • споразумения и др.