Енергийно право

Енергията от възобновяемите енергийни източници е бъдещето, включително и за България. Стремглавото развитие в този сектор засяга неминуемо сферите на производство на енергия, изграждане и експлоатация на електрически централи, както и използването и обновяването на прилежащата инфраструктура – основателна причина за законодателя да се занимае с детайлна правна регламентация на енергийния сектор. С влизането в сила на новия Закон за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ) на 03.05.2011г. се даде нов тласък на добиването на енергия от фотоволтаици, с използване на вятъра, биогаз и биомаса в България.

С оглед на тези процеси ние Ви предлагаме комплексна и високопрофесионална правна помощ и консултиране по всички въпроси, свързани с изграждането на съоръжения, техния мениджмънт и експлоатация за нуждите на индустрията, селскотостопанство и комуналните услуги. Ние сме Вашите адвокати по въпросите на енергийното право в България. Нашите услуги се разпростират в областта на изграждането и поддържането на фотоволтаични инсталации, съоръжения за производтсво на енергия от вятър, от биомаса и др, и по-конкретно правно съдействие при:

  • Процедури по кандидатстване и разработване на проекти за добив на суровини за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за израждането на инсталации
  • Възлагане на договори за строителство
  • Проектиране и изпълнение на договори за строителство
  • Изготвяне на договори за доставка на енергия от възобновяеми енергийни източници
  • Договори за присъединяване към електрическата мрежа
  • Енергийни данъци и други потребителски данъци и разходи
  • Обществени поръчки, споразумения за партньорство, дружествени договори
  • Въпроси в областта на околната среда
  • Договори за управление и договори при общи условия

Встрани от предлаганите от нас услуги в областта на енергийното право в България, Правна кантора Русков и Колеги предлага на своите клиенти и инвеститори на българския пазар подробна информация за съответните процедури, преводи на немски език на основните нормативни актове, както и многобройни коментари и анализи на приложимото право и на последните тенденции в сектора.

Последни новини