Данъчно право

Правна кантора „Русков и колеги“ се е специализирала в областта на данъчното право, като заедно с нашите счетоводители се стремим да предоставим на клиентите ни най-пълното обслужване по данъчни въпроси, както и по въпроси, свързани със Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.

Нашите консултации по въпросите на данъчното право са ориентирани към основните видове данъчни задължения, които могат да възникнат както за лица, които са местни лица за България за данъчните цели на законодателството, така и за такива лица, които макар да не попадат в обхата на местните лица за данъчни цели на България, развиват дейност в страната чрез търговско дружество или представителство, така и като лица, упражняващи свободни професии.

Нашите услуги включват консултации по въпроси на българското и международното данъчно право:

  • относно задълженията за заплащане на данък, неговия размер, възможностите за прилагане на данъчни облекчения, използването на данъчен кредит;
  • представителство пред органите на приходната администрация;
  • оспорване на данъчни актове по административен и съдебен ред.

Заедно с нашите счетоводители съпровождаме клиентите си по всички въпроси и процедури, свързани с данъчното право и задълженията, които могат да възникнат в тази връзка.

Представяме информация за най-важните данъци в България:

Данък добавена стойност - с данък добавена стойност (ДДС), чийто размер е 20%, се облагат всички доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на доставките на територията на страната, с изключение на освободените от облагане. ДДС е въведен като косвен данък върху потреблението от потребителски тип, който чрез облагане на крайното потребление, облага личните разходи, а косвено облага и доходите. От данъчно-техническа гледна точка, ДДС е от групата е на безобложните данъци, при които определянето, събирането и внасянето на данъчните задължения е поставено в непосредствено задължение на трети лица, които осъществяват размяната, и които Законът за данък добавена стойност (ЗДДС) определя като данъчнозадължени лица. Данъчнозадължени лица са всички лица, които извършват независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 2 ЗДДС, но за да бъдат в механизма на данъка, тези лица трябва да са регистрирани за целите на ЗДДС. ДДС се начислява многократно върху цялата облагаема стойност на обектите на облагане, като чрез механизма на данъчния кредит се постига облагаемост само на добавената на съответния етап от реализацията им новосъздадена стойност. В крайната цена на стоката е включен еднократно изчислен данък.

Корпоративен данък - под „корпоративно облагане” се има предвид облагане на печалби и доходи на корпоративни образувания. Всички ЮЛ се облагат с корпоративен данък, който е 10%, с изключение на тези, които се облагат с алтернативните данъци. По повод обектите на облагане, те се извеждат от чл. 1 във връзка с чл. 5 - това са печалбите на ЮЛ, включително и на място на стопанска дейност на чуждестранно лице на територията на страната, доходи с източник от територията на България на местни и чуждестранни ЮЛ, изрично посочени в закона и др. За доходи от източници в страната се считат печалбите на чуждестранните лица от стопанска дейност, доходи от сделки с финансови активи, доходи от дивиденти и ликвидационни дялове. Размерът на корпоративния данък върху дивидентите и ликвидационните дялове, изплащани на юридически лица е 5%, което е значително по-нисък размер в сравнение с данъчните режими на останалите държави.

Данък върху доходите на физическите лица - това са доходите от трудови и извънтрудови възнаграждения и доходите на едноличните търговци. Уредбата се намира в чл. 12 от Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), който въвежда общия принцип. Чл. 10 определя видовете източници на доходи. Законът обхваща доходите в шест категории - доходи от трудови правоотношения; доходи от стопанска дейност като едноличен търговец; доходи от друга стопанска дейност; доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; доходи от прехвърляне на права или имущество; други доходи, изрично посочени от закона като облагаеми с данък върху доходите на физическите лица. За тези категории размерът на данъкът е 10%, с изключение на данъкът върху дивидентите, които се изплащат от търговски дружества в полза на физически лица, чийто размер е 5%. Според произхода на дохода са уредени и лицата, на които законът възлага задължения по администрирането на данък – неговото начисляване, удържане и внасяне.

Последни новини