Банково право

Банковото право обхваща всички правни въпроси, произтичащи от дейността на кредитните институции към техните клиенти и техните бизнес операции. Съществува разграничение между публичното банково право, от една страна, имащо за предмет парите, валутата, търговията с ценни книги и подлежащо на надзор, и от друга страна, частното банково право и правото на капиталовите пазари, имащо за предмет банковите сделки и финансовите услуги.

Банковото право в България обхваща правоотношенията на кредитните институции при различните банкови сделки. По тази причина банковото право се отнася до всички граждани, фирми и организации, които по някакъв начин са свързани с банки. В тясна връзка с банковото право се намират разплащателните сметки, преводите, кредитите, залозите, кредитните карти, заемите, ипотеките и други.

Уредбата на типичните банкови сделки в България е разположена основно в Търговския закон (ТЗ). Допълнителни правила относно заема, финансовата помощ има в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). ЗЗД също така регулира кредитните обезпечения като например ипотеката и поръчителството. Също така Законът за кредитните институции (ЗКИ), Законът за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), Законът за Българската народна банка (ЗБНБ), Законът за гарантиране на влоговете в банките, Законът за банковата несъстоятелност и Валутният закон съдържат допълнителни банковоправни предписания.

Нашата кантора предлага на клиентите на банките надеждна защита при преговорите им с банки. Нашите адвокати проверяват договорите, намират празноти в договорните клаузи и подпомагат своите клиенти в търговските им отношения с банките.

В случай, че клиентът не може да обслужва заема си, банката пристъпва към прекратяване на заема и публична продан. Като правна кантора ние Ви препоръчваме своевременно да потърсите запознат с банковото право адвокат. Колкото по-рано разберете опасността, толкова по-добре да се защитат Вашите права и интереси при вземането на кредит.

Личните връзки биват понякога използвани от банките. В тези случаи например банката обвързва отпускането на кредит със задължаването на още едно трето лице заедно с кредитополучателя за сумата на кредита: родители, братя и сестри, съпрузи. В договора за кредит те се обозначават с понятията “поръчител” или “солидарен длъжник”. Това, което мнозина не знаят е, че законодателството е установило ограничения за банките при обезпеченият на кредитите. Поръчителството между близки роднини може да се окаже недопустимо. Същото важи и за определени случаи на солидарната отговорност. Нашите адвокати Ви помагат да разберете дали наистина трябва да отговаряте за даден заем.

Ние Ви консултираме по всички въпроси на банковото право в България. По-специално на следните теми:

 • Право на банковите гаранции;
 • Кредитни линии;
 • Инвестиционно право, отговорност за банкови препоръки, съвети и изисквания за информация;
 • Договори за управление на активи, проектно финансиране;
 • финансиране на публично-частно за партньорство;
 • Необслужване на кредити;
 • Юридическа проверка при прекратяване на заеми;
 • Юридическа проверка при поръчителство и солидарна отговорност;
 • Проверка на предложения и договори за строително финансиране;
 • Консултиране по търговски кредити Консултиране при други свързани сделки;
 • Съдействие при облекчение и конверсия на стари задължения;
 • Проверка за обезщетения при случайни събития;

Последни новини