Административно право

Административното право в България е клон на публичното право и обхваща всички правни въпроси, свързани с държавната администрация. Характерна черта на българското административно право е, че то регулира правоотношенията между държавните органи и отделния гражданин.

Българското административно право може да бъде разделено на два основни дяла: общо административно право, което основно е регламентирано в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), и специално административно право.

АПК обхваща следните правни институти:

  • Обща част - принципи на административното право, страни и представителство;
  • Производството пред административните органи - видове административни актове; Чл.20, ал. 1, 8 – споразумение, което се сключва между административния орган и страните в производството или само между страните в производството, и замества административния акт. Чл. 21 – индивидуален административен акт. Чл.68 – Общи административни актове Чл. 75 – нормативни административни актове; изисквания за валидност на различните адмнинистративни актове, издаване, влизане в сила и обжалване.
  • Съдебно производство – обжалване на различните административни актове, обезщетения, касация, защита срещу незаконни действия и бездействия на административни органи;
  • Процедура по принудително изпълнение на административни актове.

Специалното административно право се отнася до определени правни клонове, като например полицейското право и общинското право и правото, засягащо устройството на територията. В допълнение се прилагат и общите принципи на административното право. Източници на специалното административно право са отделни закони и множество подзаконови нормативни актове на различни органи по прилагането на законите. В случай, че процедурите в тези актове се различават от процедурите в Административнопроцесуалния кодекс, прилагат се първите.

Тьй като административните органи действат въз основа и в рамките на закона, важи общата презумпция за тяхната законосъобразност. Но в случай че бъдат засегнати законни права и интереси на граждани от действие или бездействие на административните органи, АПК предвижда специална извънсъдебна и съдебна процедура за защитата им. Освен това на гражданите се дължи обезщетение в тези случаи, например претенция за възстановяване на разноските, иск за отговорност на административния орган поради нарушаване на законовоустановено задължение за действие или бездействие и т.н.

Ние сме Вашият адвокат по въпроси на административното право в България. Нашите правни услуги в тази област обхващат:

  • Консултации по всички въпроси на българското административно право;
  • Подаване на възражение и оспорване на незаконосъобразни  административни актове;
  • Изготвяне на искане за издаване на облагоприятстващи административни актове;
  • Процесуално представителство пред всички инстанции на административните съдилища в България;
  • Защита във връзка принудителни действия на администрацията.

Последни новини